<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2673450732304179712\x26blogName\x3d.::+Bla+Bla+Bla+::.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cahaya-kebijaksanaan.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cahaya-kebijaksanaan.blogspot.com/\x26vt\x3d3469298043917987658', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Iou
Welcome here.Cahaya Kebijaksanaan itu maksud namaku ^^v
I AM WHO AM I
Nur Fatini bt Mohd Fuad. 28 0ct. A girl who is...Talkative. Hyperactive. and Creative. Teehee. 'Aku'. Maaf itu habit.
...
Berapa kali jatuh itu tidak bernilai, yang dikira adalah berapa kali kita bangkit. If Allah says yes, nobody can say no. Andai berdakwah, jangan buang namamu daripada senarai penerima dakwah.
stalk me

Ayat Itu posted on Thursday, 12 July 2012 { 23:29

Assalamualaikum warohmatullahiwabarokatuh

"Aku. Masih. Belum. Sedar. Ya masih belum. Haritu semangat berkobar-kobar. Sekarang, ia semakin luntur. Haritu semangat aku membara. Sekarang, ia semakin pudar. Haritu semangat aku tinggi. Sekarang, ia mulai merendah. Dan haritu, aku yakin. Sekarang aku kosong kosong kosong.Banyak yang aku takboleh. Banyak yang aku masih jahil. Banyak yang aku masih tak tahu. Banyak sangat. Banyak. Terlalu banyak.


Impian. Semuanya angan-angan. Angan-angan Mat Jenin. Belum dapat. Dah impikan. Dan berangan. Terus berangan. Heh.


Meminta. Dan terus meminta. Ya tiada guna. Jikalau semuanya tanpa usaha. Cuma berdoa.


Ingin ke sana. Ingin ke sini. Ingin ke sana sini. Ya semuanya ada. Itu lumrah. Keinginan diri. Ya itu lumrah. Tapi hakikatnya semuanya takkan dapat digapai dan dicapai jika tanpa usaha. Usaha murni. Ikhlas hati dan nurani."

Ayat tu. Aku dapat. Ya dapat. Sebagai renungan. Terasa macam .______________. emm entah tak terkata.